Archive Pages Design$type=blogging$count=7

Confirm

[Sách] Bình luận khoa học Bộ Luật hình sự phần chung

Giá bán: Miễn phí  Tải sách

MỤC LỤC SÁCH

  khoa hoc hinh su
1. Khái niệm tội phạm, đồng phạm:
 • Bàn về khái niệm tội phạm trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (Tác giả: Ts. Trương Quang Vinh)
 • Sửa đổi khái niệm tội phạm trong BLHS hiện hành (Tác giả: Nguyễn Đức)
 • Các khái niệm tội phạm và tình hình tội phạm trong tội phạm học (Tác giả: GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa)
 • Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tổ chức tội phạm, tội phạm có tổ chức và phạm tội có tổ chức(Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp)
 • Một số vấn đề về “phạm tội có tổ chức” (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
 • Những điểm chung giữa vi phạm hành chính và tội phạm (Tác giả: Trần Thu Hạnh)
 • Vấn đề tội phạm có tổ chức và TNHS pháp nhân trong sửa đổi Bộ luật hình sự năm 1999 (Tác giả: GS.TS Hồ Trọng Ngũ)
 • Một số vấn đề về đồng phạm quy định tại Điều 20 Bộ luật hình sự (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
 • Vấn đề mặt chủ quan của đồng phạm (Tác giả: Cao Thị Oanh)
 • Bàn về khái niệm nạn nhân của tội phạm (Tác giả: Th.S Trần Hữu Tráng)
2. Cấu thành tội phạm:
 • Các dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm (Tác giả: Trần Hoài Ân)
 • Lý luận cấu thành tội phạm trong khoa học luật hình sự (Tác giả: TS. Lê Cảm)
 • Phân loại cấu thành tội phạm và một số vấn đề về trách nhiệm hình sự (Tác giả: ThS. Cao Thị Oanh)
 • Các dạng cấu thành tội phạm trong bộ luật hình sự (Tác giả: ThS. Nguyễn Mai Bộ)
 • Phạm vi chủ thể của tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 1999 và một số vấn đề cần chú ý trong công tác điều tra hình sự (Tác giả: ThS. Bùi Kiên Điện)
 • Các trường hợp phạm nhiều luật trong luật hình sự (Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà)
 • Định tội danh trong trường hợp một hành vi thỏa mãn nhiều cấu thành tội phạm (Tác giả: Phan Anh Tuấn)
 • Pháp nhân có thể là chủ thể của tội phạm hay không? (Tác giả: T.S Phạm Hồng Hải)
 • Lỗi cố ý gián tiếp và tội có cấu thành hình thức (Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hương)
 • Về loại tội phạm có hai hình thức lỗi (Tác giả: ThS. Lô Văn Lý)
3. Trách nhiệm hình sự:
 • Phân hóa TNHS - Một số vấn đề lý luận cơ bản (Tác giả: PGS.TSKH. Lê Cảm - ThS. Cao Thị Oanh)
 • Về trách nhiệm hình sự của hành vi chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt (Tác giả: PGS.TS. Lê Thị Sơn)
 • Một số vấn đề phòng vệ chính đáng và vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
 • Luận văn "Tình thế cấp thiết trong Luật hình sự Việt Nam" (Luận văn ThS. Luật của Nguyễn Hương Giang, hướng dẫn: GS.TSKH. Đào Trí Úc) (mới)
4. Thời hiệu truy cứu TNHS, miễn TNHS:
 • Về trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự (Tác giả: Lê Cảm - Trịnh Tiến Việt)
 • Một số vấn đề về thời hiệu truy cứu TNHS và cách tính thời hiệu truy cứu TNHS trong một số trường hợp cụ thể (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
 • Về chế định miễn trách nhiệm hình sự (Tác giả: Ths Nguyễn Văn Cừ)
 • Hậu quả của việc áp dụng miễn TNHS: Lý luận, thực tiễn và hướng hoàn thiện pháp luật (Tác giả: TS. Trịnh Tiến Việt)
 • Phân biệt miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt (Tác giả: Lê Cảm - Trịnh Tiến Việt)
 • Các trường hợp loại trừ TNHS liên quan đến nhân thân người phạm tội (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
5. Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự:
 • Tuổi chịu trách nhiệm hình sự: Quy định còn bất cập! (Tác giả: Lê Nguyễn)
 • Bàn về độ tuổi chịu TNHS của người chưa thành niên (Tác giả: Hồ Nguyễn Quân)
 • Bộ Luật hình sự hiện hành mâu thuẫn trong quy định tuổi chịu TNHS và người đã thành niên (Tác giả: TS. Trịnh Tiến Việt)
 • Thế nào là người già? (Tác giả: Tiến Hiểu – Hồng Tú)
 • Nên thống nhất từ 60 là già (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
6. Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
 • Bàn về mối quan hệ giữa cấu thành tội phạm và tình tiết tăng nặng TNHS (Tác giả: Trịnh Tiến Việt - Phan Thị Thủy)
 • Các tình tiết tăng nặng TNHS: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Tác giả: Trịnh Tiến Việt)
 • Bàn về tình tiết tăng nặng TNHS "phạm tội nhiều lần" quy định trong Luật hình sự Việt Nam (Tác giả: ThS. Lê Văn Luật)
 • Các tình tiết tăng nặng TNHS phản ánh cách thức thực hiện tội phạm và một số vấn đề cần chú ý khi áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
 • Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TNHS trong Bộ luật hình sự Việt Nam (Tác giả: Bùi Kiến Quốc)
 • Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (Tác giả: TS. Trần Đình Thắng)
 • Bàn về tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại điểm g khoản 1 điều 46 BLHS (Tác giả: ThS. Lê Văn Luật)
 • Một số vấn đề về tình tiết giảm nhẹ “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
 • Về ảnh hưởng của các tình tiết giảm nhẹ trong việc quyết định hình phạt (Tác giả: Trịnh Tiến Việt)
 • Nguyên đơn dân sự có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo có được coi là tình tiết giảm nhẹ TNHS theo Khoản 2 Điều 46 BLHS hay không? (Tác giả: Hoàng Thị Thu Hằng)
7. Các tình tiết phạm tội:
 • Một số vấn đề khi áp dụng tình tiết Phạm tội đối với trẻ em (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
 • Một số vấn đề khi áp dụng tình tiết “tự thú” và “đầu thú” trong thực tiễn xét xử (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
 • Bàn về tình tiết “có tính chất côn đồ” trong Bộ luật hình sự (Tác giả: Nguyễn Cường)
 • Tình tiết định tội "Phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" (Tác giả: TS. Phạm Văn Beo)
8. Định tội danh và hình phạt:
 • Chính sách xử lý tội phạm trong Luật hình sự Việt Nam (Tác giả: PSG.TS. Nguyễn Ngọc Hòa)
 • Hai ý kiến về quyết định hình phạt trong Bộ luật hình sự (Tác giả: TS. Phạm Văn Beo)
 • Vấn đề xác định và chuyển hóa tội danh nặng hơn, nhẹ hơn và ngược lại (Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Hậu)
 • Xung đột quan điểm trong việc xác định tội danh (Tác giả: TS. Phạm Văn Beo)
 • Tìm hiểu việc định tội và quyết định hình phạt từ phương diện là những hoạt động áp dụng pháp luật hình sự cơ bản của Tòa án (Tác giả: ThS. Chu Thị Trang Vân)
 • Toà án cấp phúc thẩm áp dụng Điều khoản của Bộ luật hình sự về tội nặng hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
 • Một số vấn đề áp dụng Điều 47 Bộ Luật hình sự khi quyết định hình phạt tù đối với người phạm tội(Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
 • Hoàn thiện một số biện pháp miễn, giảm hình phạt trong Bộ Luật hình sự năm 1999 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp (Tác giả: Trịnh Quốc Toản)
 • Chế định miễn hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam (Tác giả: Phan Thị Lệ Hằng)
 • Về khái niệm và đặc điểm của hình phạt bổ sung trong Luật hình sự (Tác giả: Trịnh Quốc Toản)
 • Nhu cầu và những quan điểm cơ bản hoàn thiện chế định hình phạt bổ sung trong Luật hình sự Việt Nam (Tác giả: Trịnh Quốc Toản)
 • Điểm mới trong bộ luật hình sự năm 1999 về hình phạt bổ sung (Tác giả: Đào Lệ Thu)
 • Vấn đề tổng hợp hình phạt tù với hình phạt cải tạo không giam giữ (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
 • Chế độ thử thách của án treo trong Luật hình sự Việt Nam (Tác giả: ThS. Phạm Văn Báu)
 • Một số vấn đề về “tổng hợp hình phạt tù với án treo” (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
 • Về cách tính thời gian thử thách của án treo (Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Xuân)
 • Thực tiễn thi hành Nghị định 61/2000/NĐ-CP đối với người được hưởng án treo (Tác giả: Nguyễn Ngọc Kiên)
 • Khái niệm và phạm vi áp dụng hình phạt tử hình (Tác giả: TS. Phạm Văn Beo)
 • Nguyên lý của việc bỏ hay giữ hình phạt tử hình (Tác giả: Ths Bùi Ngọc Sơn)
 • Hình phạt tiền trong Bộ luật hình sự năm 1999 (Tác giả: TS. Trương Quang Vinh)
 • Trong pháp luật bảo lãnh khác bảo lĩnh ra sao? (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
9. Quy định đối với người chưa thành niên:
 • Khái niệm người chưa thành niên và khái niệm tội phạm do người chưa thành niên gây ra - cơ sở có tính pháp lí quan trọng để phòng ngừa, điều tra tội phạm và xử lí người chưa thành niên phạm tội(Tác giả: TGV.ThS. Bùi Thành Chung)
 • Hoàn thiện những quy định về trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội (Tác giả: TS. Cao Thị Oanh)
 • Cần sửa đổi, bổ sung quy định về Quyết định hình phạt trong trường hợp người chưa thành niên phạm nhiều tội (Tác giả: Ths. Phạm Văn Thiệu)
 • Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội (Tác giả: ThS. Đinh Văn Quế)
 • Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội (Tác giả: TS. Dương Tuyết Miên)
10. Hoàn thiện Bộ Luật hình sự:

 • Một số vấn đề về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 1999 (Tác giả: Thạc sỹ: Nguyễn Quang Lộc)
 • Những vấn đề cần hướng dẫn thêm khi thực hiện Nghị quyết 33/2009/NQ-QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (Tác giả: Trần Thị Hồng Việt)
 • Những vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 33/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội (Tác giả: Nguyễn Thùy Dương)
 • Đổi mới chính sách hình sự - định hướng cho việc hoàn thiện BLHS năm 1999 (Tác giả: PGS.TS Lê Thị Sơn)
 • Luật hình sự Việt Nam - Sự phát triển trong 20 năm đổi mới và các định hướng hoàn thiện (Tác giả: GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa)

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

false
ltr
item
Cửa hàng sách Luật: [Sách] Bình luận khoa học Bộ Luật hình sự phần chung
[Sách] Bình luận khoa học Bộ Luật hình sự phần chung
Sách miễn phí Bình luận khoa học Bộ Luật hình sự phần chung
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2yMRHaABH_-X2n3nOXXggcR_KWyzRFQu2G0lDpxk6cEPfQpG6Nbd06CHFeJbd9LQIIf4TNOhyphenhyphen7JJ_cdLGNaboQC9Z4DFGWRplAZ8xpXaVwaLNLycEWlImJaPG2jOn4NfE9FP3UAxEWWU/s200/image001.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2yMRHaABH_-X2n3nOXXggcR_KWyzRFQu2G0lDpxk6cEPfQpG6Nbd06CHFeJbd9LQIIf4TNOhyphenhyphen7JJ_cdLGNaboQC9Z4DFGWRplAZ8xpXaVwaLNLycEWlImJaPG2jOn4NfE9FP3UAxEWWU/s72-c/image001.jpg
Cửa hàng sách Luật
https://ebook.tracuuphapluat.info/2013/03/sach-binh-luan-khoa-hoc-bo-luat-hinh-su-mien-phi.html
https://ebook.tracuuphapluat.info/
https://ebook.tracuuphapluat.info/
https://ebook.tracuuphapluat.info/2013/03/sach-binh-luan-khoa-hoc-bo-luat-hinh-su-mien-phi.html
true
3017923264898866387
UTF-8